BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

HHS Bitkisel Ürünler olarak müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, HHS Bitkisel Ürünler ile paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve İşlenmesi Sorumlusu

HHS Bitkisel Ürünler olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyetini temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, HHS Bitkisel Ürünler internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, HHS Bitkisel Ürünler tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. HHS Bitkisel Ürünler hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin HHS Bitkisel Ürünler ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza ve ya KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.Sorumluluğun Belirlenmesi

HHS Bitkisel Ürünler, toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu yüzden programa aktarılan kişisel verilerin tüm sorumluluğu yönetimlerdedir. Toplu yaşam alanı yönetimlerinin ve bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerinin HHS Bitkisel Ürünler sistemlerine HHS Bitkisel Ürünlerin onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dâhil ettikleri kişisel verilere HHS Bitkisel Ürünlerin herhangi bir müdahale yetkisinin olmadığını belirtmek isteriz. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’ nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin HHS Bitkisel Ürünlere yönelteceğiniz taleplerin HHS Bitkisel Ürünler tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu takdirde, ilgili toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketlerini talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, HHS Bitkisel Ürünlerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel bilgileriniz pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak bunun yerine size, HHS Bitkisel Ürünler iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak HHS Bitkisel Ürünlerde  ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri HHS Bitkisel Ürünler adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabilmektedir. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları, ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şartı ve söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler veri sahipleriyle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgileri içermez ya da kimliği belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizlilik güvence altındadır.

5.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

Toplu yaşam alanı yönetimleri veya bu yönetimlerin yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, HHS Bitkisel Ürünlere;

 • Kişisel Bilgiler (e-posta adresi, telefon numarası, ad soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, meslek bilgileri ev veya iş adres bilgileri, araç bilgileri)
 • Özel Nitelikli Bilgiler (Uyruk, Evcil Hayvan Bilgisi, ziyaretçi bilgileri)
 • Demografik Bilgiler (posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi)
 • Kişi borç ve ödeme bilgileri
 • Kişi tüketim bilgileri (elektrik, su, doğalgaz… vb)
 • İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler

verilebilmekte ve HHS Bitkisel Ürünler tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, HHS Bitkisel Ürünlerin kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına alınmadığı açıkça belirtilmek istenmektedir.

HHS Bitkisel Ürünlerin internet sitesinde ve uygulamasında çerez (cookie) kullanımının bulunduğunu, HHS Bitkisel Ürünlerin internet sitesi ve uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı hizmetler önermek sureti ile fayda sağlanması ve benzer amaçlar ile bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve de HHS Bitkisel Ürünlerin sunduğu hizmetlerin kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinin ve internet sitesi içindeki hareket bilgilerinin toplandığı, işlendiği, üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağı belirtmek isteriz. Çerez kullanımını internet tarayıcınızdan kalıcı çerezler kaldırabilir ve reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitesi ve uygulama kullanımına devam edilebilirsiniz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) HHS Bitkisel Ürünler tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

Kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, HHS Bitkisel Ürünler ve HHS Bitkisel Ürünler tarafından sunulan hizmetler ile kullanıcıları etkileşimleri hakkında ek bilgiler toplamaktadır. Bunlar, HHS Bitkisel Ürünleri bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, HHS Bitkisel Ürünlerin sizi yönlendiren internet sitesi, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgilerdir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanılmaktadır. Görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantılar ve internet sitesi veya uygulama üzerinden yapılan diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgiler de alınabilmektedir. Ek olarak, HHS Bitkisel Ürünler bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanılabilmektedir.

6.Kişisel Verilere İlişkin Haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvuru formumuzu doldurarak Elmasbahçeler Mah. Mahmudiye Cad. No:13/19 Osmangazi/BURSA adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

HHS Bitkisel Ürünler Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metnine buradan ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Canlı Destek
Canlı Destek
HHS WhatsApp Hattı
HHS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.